41°06.6' N    1°14.4' E
Mestres d'Aixa del Serrallo SL
C / Callao, 27 Baixos (Tarragona)
620 434 995 / 620 434 992
De 8:00 a 18:00 h
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials