41°26' N    2°14.5' E
Azuree (Az Denmar SL)
Moll de la Rivera. Taller número 3. Port de Badalona.
93.320 75 50 i 639.750.214
De dilluns a dissabte, de 10.00ha 20.00h.
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials