41°13' N    1°44.1' E
Rumb Lliure SCP
C / Fassina, 7 Local dreta Vilanova i la Geltrú
93 810 09 31
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials